Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Gmina Spytkowice realizuje to zadanie za pośrednictwem Gminnego Zakładu Usług Wodnych, który został powołany w sierpniu 1991 roku.

Przedmiotem jego działalności jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę:
     a) produkcji i sprzedaży wody,
     b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy,
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:
     a) odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
     b) eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy.

Zaopatrzenie w wodę odbiorców realizowane jest przez:

Wodociąg grupowy „Spytkowice – Ryczów” zaopatruje w wodę sołectwa: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów i Półwieś,
Wodociąg grupowy „ Spytkowice- Ryczów” jest zasilany w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych:
- ujęcie Spytkowice-Kępki,
- ujęcie Spytkowice Dolne.

Wodociąg „Bachowice” . zaopatruje sołectwo Bachowice, część Spytkowic i Ryczowa. Wodociąg „Bachowice” jest zasilany z ujęć ze źródeł w Bachowicach.


Odbiór i oczyszczanie ścieków realizowane jest przez:

Oczyszczalnię Ścieków Bachowice

Oczyszczalnia ścieków gospodarczo–bytowych dla Szkoły i gospodarstw domowych w Bachowicach jest oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Bachówka, prawobrzeżny dopływ Wisły.

Oczyszczalnię Ścieków Spytkowice

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Spytkowice jest oczyszczalnią mechaniczno –biologiczną typu „ ECOLO – CHIEF” . Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów.