UCHWAŁA NR XLI/367/18
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art.19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu projektu regulaminu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyrażonym w formie postanowienia z dnia 18 lipca 2018 r.

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII /320/ 06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona Uchwałą Nr XXXX/337/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 kwietnia 2006 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady mgr inż. Jerzy Piórowski

 

Załącznik do uchwały Nr XLI/367/18
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 19 września 2018 r.


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Spytkowice.

§ 2.

1.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).
2.Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEW ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4.

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

 

Rozdział 3.

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5.

1.Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie zart. 6 Ustawy.
2.W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
4.Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą)
oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7.

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub o zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto w szczególności:
1) imię, nazwisko (lub nazwę), lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 8.

1.Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilość ustalona w umowie.
2.Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
3.Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy Spytkowice, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 9.

1.Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody (i) lub odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2.Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3.W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 10.

1.Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej (i) lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
   1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,
   2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
   3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
   4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania,
   5) mapę sytuacyjno – wysokościową.
3.Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.
4.W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie do sieci wydając informację techniczną.
5.Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
   1) lokalizację nieruchomości, osoby ubiegającej się o przyłączenie,
   2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej (i) lub kanalizacyjnej,
   3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
   4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH

§ 11.

1.Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
2.Dostęp do usług wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych np. stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków lub jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 12.

1.Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.
2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.
3.Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
4.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz projektem przyłącza.
5.Odbiór następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.
6.Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
7.Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
8.Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.
9.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
   1) datę odbioru,
   2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
   3) skład komisji,
   4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
   5) podpisy członków komisji.
10.Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.


Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 13.

1.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej na dwa dni robocze przed ich planowanym terminem.
2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3.W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4.W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5.W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
6.Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃW DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 14.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15.

1.Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2.Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
4.W przypadku wniosku odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od otrzymania ekspertyzy wodomierza przez właściwy Urząd Miar.

§ 16.

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Spytkowice taryfy,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązujący na terenie Gminy Spytkowice,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 17.

1.Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Spytkowice, przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym i jednostką Straży Pożarnej.
2.Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są jednostki Straży Pożarnej.

§ 18.

1.W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.
2.Ilość wody pobranej na cele ppoż. jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 19.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

§ 20.

1.Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
2.Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe odbywają się na zasadach określonych w umowie i dokonywane są za okres kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski